•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Наименование на административната услуга: Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 

Описание: Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 

1. Наименование на административната услуга

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 38 и чл. 39  от Закона за професионалното образование и обучение


3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство гр.Павел баня

Директор на училището :Даниела Христова Андонова


4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност по реда на Наредба             № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

  • Удостоверение за професионално обучение се издава за удостоверяване на завършено професионално обучение, и на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация.
  • Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
  • Свидетелство за правоспособност се издават по условия и ред определени с наредби на министъра на образованието и науката, освен ако в закон не е предвидено друго.
  • Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.
  • Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
  • След регистрирането Удостоверението за професионално обучение, Свидетелството за професионална квалификация и Свидетелството за правоспособност се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация

 

5. Начини на заявяване на услугата.

        За издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация не е необходимо заявяване.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път
 

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
            Безсрочен


8. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
           Не се дължат

 

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Националната агенция за професионално образование и обучение

Министерството на образованието и науката

 

10.Телефон за връзка

04361/2200