•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Профил на купувача

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО

гр. Павел баня, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 2, тел. 04361/2200 ;факс 04361/2202,

e-mail: pgrhpb@abv.bg                                                               

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

за  Периодична доставка на  гориво за отопление на учебно заведение в гр. Павел баня - Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство

І..Описание на обекта иа поръчката :

1.Доставката по заявка на  гориво за отопление до 10 000 л.

2.Горивото ше се използва за отопление в стационарна отоплителна инсталация с обша мощност 1 200K.W.

3.Инсталацията работи при средна температура 85 градуса С.

4.Доставката трябва да е придружена със сертификат на производителя и документ за съответствие от акредитирана лаборатория.

5.Доставката да сс извършва с транспортно средство, снабдено с уред за измерване на литрите, като измервателния уред е снабден с надлежен паспорт и е преминал преглед с дата не по голяма от един месец от датата на всяка конкретна заявка.

6.Доставката да се извършва в рамките на работното време на членовете на комисията за получаване на доставката, по ред описан в договора.

7.След сключване на договора цената ще се променя, съгласно промяната на цената на „ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" АД в деня на зареждането в училището, доказана с необходимите документи /и чрез сайта на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД/, минус търговската отстъпка предложена от участника, спрямо цената на ,ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД на 1000 л. гориво.

ІІ.Срок за представяне на офертите - до 15.11.2019г. в канцеларията на  ПГРХ гр.Павел баня

ІІІ.Критерии за оценка - най-ниска предложена цена.

ІV.Изисквания към участниците:

  • Представяне на документи за собствено или наето превозно средство, снабдено с уред за измерване на литрите, снабден с надлежен паспорт;
  • 11рсдоставяне на поне две препоръки за извършване на доставка на гориво за учебно или здравно заведение.
  • Офертата да бъде предоставена в запечатан плик.

 

       

 

 

 

 

Директор:Инж.Даниела Андонова

Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня е едно от училищата, одобрено с решение №720/ 11. 10. 2018г. на Миностерски съвет за изграждане на безжична WiFi мрежа на територията на  училището. В училището стартира процедура по избор на потенционален изпълнител за изграждане на безжична мрежа. Информация за задължителните минимални изисквания и правилата за изпълнение са публикувани на сайта на МОН в рубрика "Програми и проекти"- национални програми 2018г."

Срок за подаване на оферти до 06.11.2018г.

 

 

 

Покана за участие в избор на изпълнител за доставка на гориво

 

Покана за участие в избор на изпълнител за доставка на гориво

 

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача