•  
  •  
  •  
  •  

 

 

 Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики - Фаза 1“,  съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

 

 През учебната 2017/2018 г. двадесет ученици от 10, 11 и 12 клас на ПГ по РХ, гр. Павел баня успешно се включиха в  проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики - Фаза 1“,  съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  в партньорство с „Юстикс“ ООД, „М ДИ СИ“ ЕООД, „СБР - НК“ ЕООД, „РАЙЧЕВ И СИН“ ЕООД и „А Р А Й С “ ЕООД

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
  • В продължение на 240 часа  учениците  по професиите Готвач, Ресторантьори Изпълнител на термални процедури повишиха своята практическа професионална квалификация в реални работни условия.

  Практика в  „Юстикс“ ООД, „М ДИ СИ“ ЕООД, „СБР - НК“ ЕООД, „РАЙЧЕВ И СИН“ ЕООД и „А Р А Й С “ ЕООД

 

    

 

Презентация по Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики - Фаза 1“, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“