•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Документи

Бюджет/Отчет към приходната част на бюджета към 30.09.2020г. 

Бюджет/Отчет към разходната част на бюджета към 30.09.2020г. 

 

Указания за работа в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство в изпълнението на Насоки на МОН за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID 19

 

Бюджет/Отчет към приходната част на бюджета към 31.03.2020г. 

Бюджет/Отчет към разходната част на бюджета към 31.03.2020г. 

 

 

Бюджет за 2020 година

 

Бюджет/Отчет към приходната част на бюджета към 31.12.2019г. 

Бюджет/Отчет към разходната част на бюджета към 31.12.2019г. 

 

План за защита при бедствия на  Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня

 

План за работа по механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците за учебната 2020/2021 година

 

Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

 

Бюджет /Oтчет към приходната част на  бюджета  30_09_2019

 

Бюджет /Oтчет към разходната част на  бюджета  30_09_2019

 

Стратегия за развитие на Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство гр. Павел баня за периода 2021 - 2025 година 

 

Училищен учебен план  , , , , 10а, 10б, 11а, 11б, 12а, 12б, 12в

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО 2020/2021 уч. година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО 2020/2021 уч. година

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ  ГРУПИ

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО

 

Бюджет/отчет на приходната част на бюджета към 31.06.2019 година

Бюджет/отчет на разходната част на бюджета към 31.06.2019 година

 

Баланс на ПГ по РХ към 31.12.2018 г.

 

Бюджет - отчет на бюджета към 31.03.2019г.

 

Бюджет за 2019г.

 

Oтчет на бюджета към 31_12_2018

 

Правилник за дейността 

на Професионална гимназия по ресторантяорство и хотелиерство гр. Павел баня


 

Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство гр. Павел баня

 

Мерки за преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадане от училище на ученици в риск за учебната 2018/2019 година

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

 

Училищни годишни планове

 

Годишен план за дейността на ПГРХ

 

Бюджет - отчет  на бюджета към 30_09_2018

 

Етичен кодекс на училищната общност в ПГ по РХ, гр. Павел баня за учебната 2018/2019 година

 

Бюджет - отчет  на бюджета към 30_06_2018

 

Бюджет - отчет  на бюджета към 31_03_2018

 

Бюджет за 2018 година

 

Правилник за дейността на училището за учебната 2017/2018 година

 

Бюджет/отчет на приходната част на бюджета към 31.12.2017 година